Pháp nhân là gì? Quy định về tư cách pháp nhân mới nhất

Pháp nhân là gì và tư cách pháp nhân là gì, bạn thường nghe đến các tổ chức có tư cách pháp nhân, nhưng chưa hiểu tư cách pháp nhân có những lợi ích gì? Mời bạn đọc hãy theo dõi bài viết sau của công ty Xây Dựng Thanh Bình để hiểu sâu hơn.

Định nghĩa pháp nhân là gì?

Hiện nay, Bộ Luật Dân Sự năm 2015 chưa đưa ra định nghĩa về pháp nhân mà. Tuy nhiên pháp nhân có thể hiểu là tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các yêu cầu để công nhận một tổ chức là pháp nhân như sau: 

✔ Nó được ban hành phù hợp với các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và các luật khác có liên quan.

✔ Có cơ cấu tổ chức cụ thể.

Tư cách pháp nhân là gì? Bạn cần tìm hiểu các quy định cơ bản của pháp nhân

✔  Một tập đoàn cần có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành về pháp nhân được quy định trong các điều khoản về quyết định thành lập pháp nhân.

✔ Pháp nhân có các cơ quan khác do pháp nhân xác định hoặc theo quy định của pháp luật.

✔ Sở hữu tài sản độc lập với cá nhân hoặc nhóm khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

✔ Tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập với danh nghĩa của mình.

Những điều kiện luật pháp để có tư cách pháp nhân

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi có đủ 4 điều kiện sau đây:

“Được thành lập theo các quy định của Bộ luật này và các luật khác có liên quan.

Có cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 83 của Luật này.

Sở hữu tài sản độc lập với cá nhân hoặc pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Hãy cùng chúng tôi phân tích 4 điều kiện để trở thành pháp nhân để có thể phân biệt được tổ chức có phải là pháp nhân hay không.

Các tổ chức phải được thành lập theo luật

Theo định nghĩa, pháp nhân rõ ràng không phải là cá nhân mà là tổ chức. Tổ chức được thành lập hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập. Do đó, tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập.

Các tổ chức phải có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Pháp nhân có các cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc quy định của pháp luật.

Vì vậy, một tổ chức muốn trở thành pháp nhân thì phải có văn bản pháp luật hoặc quyết định thành lập pháp nhân. Trong hiến pháp và quyết định thành lập phải quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành pháp của pháp nhân.

Pháp nhân là gì? Những yêu cầu để có tư cách pháp nhân

Tổ chức có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

– Pháp nhân là một tổ chức độc lập được xác lập các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh của mình do đó cần phải có tài sản độc lập. Chỉ có tài sản độc lập mới chịu trách nhiệm về các giao dịch, quyền và nghĩa vụ mà nó xác lập bằng tài sản riêng của mình.

– Hoặc ngay cả khi tổ chức là doanh nghiệp tư nhân được thành lập hợp pháp và không có tư cách pháp nhân. Vì tài sản của một quyền sở hữu duy nhất không bị tách rời khỏi tài sản cá nhân – quyền sở hữu riêng

– Một tổ chức có thể nhân danh mình thiết lập các mối quan hệ pháp lý một cách độc lập

– Có khả năng nhân danh mình tham gia độc lập vào các quan hệ pháp luật là một trong những điều kiện quan trọng để có tư cách pháp nhân.

– Vì pháp nhân là một tổ chức độc lập có quyền thực hiện các giao dịch và xác lập các quyền và nghĩa vụ nên pháp nhân phải có khả năng nhân danh chính mình.

– Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật phải được thông qua người đại diện theo pháp luật.

Phân loại pháp nhân

Pháp nhân được chia thành 2 pháp nhân chính là thương mại và pháp nhân phi thương mại:

Pháp nhân thương mại

✔ Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là thu lợi nhuận và phân chia lợi nhuận cho các thành viên.

✔ Pháp nhân thương mại được hiểu là các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

✔ Đối với việc thành lập hoặc chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Pháp nhân phi thương mại

Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận, nếu có lợi nhuận sẽ không được chia cho các thành viên.

✔ Đối với pháp nhân phi thương mại là bao gồm cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị và xã hội, tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp, công ty và các tổ chức phi thương mại khác.

✔ Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Cơ quan Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Có tư cách pháp nhân sẽ nhận được những lợi ích gì?

Lợi ích của việc có tư cách pháp nhân

– Hiện nay, có tư cách pháp nhân là rất quan trọng. Những lợi ích của tư cách pháp nhân là những gì làm cho nó trở nên có giá trị.

– Từ những điều trên chúng ta có thể thấy những lợi ích của tư cách pháp nhân. như sau:

– Tình trạng pháp lý giúp cho việc kinh doanh ổn định. Không có thay đổi bất ngờ về pháp nhân. Đồng thời, hoạt động của mỗi pháp nhân sẽ tiếp tục, không phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra với mỗi thành viên.

– Pháp nhân sẽ được công nhận là pháp nhân. Từ đó, doanh nghiệp có thể nhân danh mình trong trường hợp muốn tự mình xây dựng các mối quan hệ.

– Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thường sở hữu tài sản riêng của mình, không phụ thuộc vào tổ chức, cá nhân khác. Do đó, doanh nghiệp có thể tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

– Điều này làm cho doanh nghiệp trở nên uy tín hơn trong mắt các đối tác. Đó là lợi thế, giúp các doanh nghiệp cá nhân dễ dàng kinh doanh và làm việc với nhiều đơn vị hơn.

Những quy định về pháp nhân

Một số quy định quan trọng khác về pháp nhân như: quốc tịch của pháp nhân, tài sản của pháp nhân, tổ chức, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật …

Pháp nhân quốc tịch

Pháp nhân được thành lập dựa trên pháp luật của Việt Nam là xem pháp nhân Việt Nam.

Tài sản pháp nhân

Tài sản của pháp nhân bao gồm phần vốn góp của chủ sở hữu, người sáng lập, các thành viên của pháp nhân và tài sản khác của pháp nhân được xác lập theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thành lập và đăng ký pháp nhân

– Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến ​​của một cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký pháp nhân bao gồm 2 phần chính đó là đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi và các đăng ký khác theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký pháp nhân phải được công khai minh bạch.

Văn phòng đại diện pháp nhân như thế nào là hợp pháp

Chi nhánh và văn phòng đại diện hợp pháp

– Chi nhánh, văn phòng đại diện là công ty liên kết của pháp nhân, không phải pháp nhân. Chi nhánh pháp nhân phải có trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. Nhiệm vụ của văn phòng đại diện là đại diện và bảo vệ lợi ích của pháp nhân trong phạm vi do pháp nhân chỉ định. Việc thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký và công khai theo quy định của pháp luật.

– Người phụ trách chi nhánh, văn phòng đại diện công ty thực hiện các công việc được pháp nhân ủy quyền trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

– Pháp nhân được hưởng các quyền, nghĩa vụ dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.

Đại diện pháp nhân

Người đại diện theo pháp luật có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật phải tuân theo các quy định của pháp luật cụ thể như Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Doanh nghiệp.

Năng lực pháp nhân của pháp luật dân sự

– Năng lực pháp nhân của pháp luật dân sự là khả năng pháp nhân được hưởng các quyền và nghĩa vụ dân sự.

– Năng lực hành vi dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan có quy định khác.

– Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc chấp thuận thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký kinh doanh thì năng lực dân sự của pháp nhân được hình thành kể từ ngày đăng ký.

– Năng lực hành vi dân sự của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt.

Trách nhiệm của pháp nhân

– Quyền, nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện mà người đại diện nhân danh pháp nhân xác lập, thực hiện thì phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về các nghĩa vụ do người xúc tiến hoặc người đại diện của người xúc tiến xác lập và thực hiện đối với việc thành lập và đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

– Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; đối với nghĩa vụ dân sự không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì không phải chịu trách nhiệm nhân danh pháp nhân.

– Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, người của pháp nhân không đại diện cho pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự do pháp nhân xác lập và thực hiện.

Cần nắm vững các quy định cơ bản về pháp nhân

Hợp nhất pháp nhân

– Các pháp nhân có thể được hợp nhất thành một pháp nhân mới.

– Sau khi hợp nhất, pháp nhân cũ chấm dứt tồn tại kể từ ngày pháp nhân mới được thành lập sẽ có quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân cũ được chuyển giao sang cho pháp nhân mới.

Sáp nhập pháp nhân

– Pháp nhân có thể được sáp nhập (sau đây gọi là pháp nhân bị hợp nhất) vào một pháp nhân khác (sau đây gọi là pháp nhân bị hợp nhất).

– Sau khi hợp nhất pháp nhân quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân bị sáp nhập.

Chuyển đổi pháp nhân

– Một pháp nhân có thể được đổi thành pháp nhân khác.

– Sau khi chuyển đổi hình thức, pháp nhân được chuyển đổi không còn tồn tại kể từ ngày được thành lập; pháp nhân được chuyển đổi kế thừa các quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được chuyển đổi.

Trên đây là bài tham khảo định nghĩa pháp nhân là gì và những điều cần biết về pháp nhân là gì do đội ngũ tư vấn pháp luật của công ty Xây Dựng Thanh Bình chia sẻ. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trước khi xây dựng cơ sở kinh doanh.

Hotline (24/7)
0775166125